KREM 2 News at 4 p.m. on November 18, 2019

KREM 2 News headlines at 4 p.m. on November 18, 2019
Published: 5:06 PM PST November 18, 2019
Updated: 5:03 PM PST November 18, 2019