KREM 2 News at 4 p.m. on November 15, 2019

KREM 2 News headlines at 4 p.m. on November 15, 2019
Published: 4:41 PM PST November 15, 2019
Updated: 4:39 PM PST November 15, 2019