KREM 2 News at 4 p.m. on November 14, 2019

KREM 2 News headlines at 4 p.m. on November 14, 2019.
Published: 4:59 PM PST November 14, 2019
Updated: 4:55 PM PST November 14, 2019