Castile family attorney Glenda Hatchett reacts to the verdict

Castile family attorney Glenda Hatchett reacts to the verdict
Published: 4:03 PM CDT June 16, 2017