Bill & Melinda Gates speak at Stanford ‘Wacky Walk’ ceremony