Washington National American Miss visits KREM 2

Washington National American Miss visits KREM 2