Zehm family to receive $1.67 million, formal apology